Friday, June 4, 2010

Abbas Jackson

Inam Abbas Jackson Kos Khol Tarin Farde Yahoo Ozve Khodayane Yahoo Ke Dge Hame Mishnasanesh Che Kharie Ye Ragesh Arabe Ye Ragesh Kord :)) Bebin Rage Arabo Kord Baham Ghati Shan Chi Dar Miad =)))))))))) Kose Khare Bad Khash :):Xx

No comments:

Post a Comment