Monday, June 7, 2010

Ali GhasemiInam Dashemon Ali Ghasemi :D Ke Tu Yahoo Action Kar ;) Adame Khayerie Mardomo Ziad Komak Mikone Be Dade MAm ziad Reside Khili Chiza Azash Khastam Har Moghe Behesh Goftam Bem Dade Damesh Garm Namusan Bache Ba Maramie :X

No comments:

Post a Comment